Certificeringsforløb

Copyright © All Rights Reserved

Weldadvice I/S

Messingvej 32B

DK-8940 Randers SV

Tlf.: 8640 6805

e-mail: mail@weldadvice.dk

Hvordan foregår en EN ISO 9606- certificering

Før certificeringen

 1. Det afklares hvilket eller hvilke certifikater der ønsket aflagt kvalifikationsprøve til.
 2. Herefter fastlægges dato og sted for prøveaflæggelsen.
 3. Der fremsendes eventuelt en indkøbsordre til Weldadvice CERT.
 4. Weldadvice CERT fremsender en ordrebekræftelse.
 5. Rekvirenten rekvirerer og forbereder grundmaterialer til de aftalte prøver.
 6. Rekvirenten sikrer tilvejebringelse af certifikater på grundmaterialer og tilsatsmaterialer.
 7. Det sikres at rekvirenten råder over de nødvendige svejseprocedurer (WPS'er).

 

Under certidficeringen

 1. Eksaminator møder op på det aftalte tidspunkt hos rekvirenten.
 2. Eksaminator udleverer Weldadvice Cert's certificeringsfolder.
 3. Eksaminator noterer navnet på kandidaten, ser legimitation og tager et foto af kandidaten.
 4. Kandidaten bekræfter sin ansøgning ved at signere på Weldadvice Cert's dataopsamlingsskema.
 5. Eksaminator sikrer sig at kandidaten har forstået de aktuelle WPS'er.
 6. Eksaminator gennemgår betingelserne for certificeringen.
 7. Eksaminator kontrollerer chargenummer og dimensioner på prøvematerialerne.
 8. Kandidaten ophæfter svejseprøven.
 9. Eksaminator mærker prøven.
 10. Bundstrengen udføres med start stop på midten hvorefter den kontrolleres af eksaminator.
 11. Svejseprøven færdiggøres med start/stop i dækstrengen(e).
 12. Eksaminator overværer forløbet og kontrollerer at svejseproceduren følges.

 

Efter certidficeringen

 1. Eksaminator bedømmer den færdige prøve visuelt og accepterer eller afviser prøven.
 2. Accepteres prøven skal den herefter testes destruktivt DT eller ikke destruktivt med NDT.
 3. NDT kan eventuelt udføres hos rekvirenten af en af Weldadvice godkendt underleverandør.
 4. Alternativt kan eksaminator om muligt eventuekt medtage prøverne til videre prøvning.
 5. En af Weldadvice Cert udnævnt censor bedømmer den samlede prøvning.
 6. Weldadvice CERT udsteder certifikater på godkendte prøver.
 7. Censor PED-godkender om ønsket de udstedte certifikater.
 8. De godkendte certifikater fremsendes til rekvirenten med post og e-mail.

Hvordan foregår en EN ISO 14732 certificering

Før certificeringen

Samme fremgangsmåde som for EN ISO 9606-1 certifikater

 

Under certificering

Samme fremgangsmåde som for EN ISO 9606-1 certifikater pkt. 8-14.

 1. Herefter vil eksaminationen følge kravene vedrørende "praktiske kundskaber" som vil være tilpasset den specifikke svejseenhed og være en blanding af mundtlig overhøring samt praktisk anvendelse af enheden og endelig svejsning af et prøveemne iht. den valgte kvalificeringsmetode.
 1. Eksaminator mærker prøven.
 1. Bundstrengen udføres med start stop på midten hvorefter den kontrolleres af eksaminator.
 2. Svejseprøven færdiggøres med start/stop i dækstrengen(e).
 3. Eksaminator overværer forløbet og kontrollerer at svejseproceduren følges.
 4. Eksaminator vurderer og bedømmer resultatet af eksamineringen i praktiske kundskaber samt den færdige prøve visuelt.
 1. Eksaminator tager fotos af det aktuelle udstyr som anbringes på certifikatet som identifika-tion af certifikatets gyldighed og noterer svejseenhedens specifikke udstyr og egenskaber.

 

Efter certificeringen

 1. Accepteres prøvern skal den herefter testes destruktivt DT eller ikke destruktivt med NDT iht. den valgte kvalificeringsmetode.
 2. NDT kan eventuelt udføres hos rekvirenten af en af Weldadvice godkendt underleverandør.
 1. Alternativt kan eksaminator om muligt eventuelt medtage prøverne til videre prøvning.
 2. En af Weldadvice Cert udnævnt censor bedømmer herefter den samlede prøvning.
 1. Weldadvice CERT udsteder certifikater på godkendte prøver.
 2. Censor PED-godkender om ønsket de udstedte certifikater .
 1. De godkendte certifikater fremsendes til rekvirenten med post og e-mail.

 

 

Særlige forhold

Omprøvning

Opfyldes acceptkreterierne ikke kan svejseren lave en ny prøve uden yderligere oplæring

Prøve i jobkendskab.

Prøven er ikke obligatorisk. Såfremt prøven tilvælges skal den bestås for at opnå certifi-cering og vil fremgå af certifikatet. Prøven kan aflægges på en af følgende måder:

 1. Skriftlig multiple-choice prøve
 2. Mundtlig eksamination
 3. Computerbaseret prøve
 4. Demonstration /observationsprøve

Gyldighed / validering

Kvalificeringen gælder fra datoen for prøveaflæggelsen såfremt prøvningen bestås.

Certifikatet skal bekræftes hver sjette måned for fortsat gyldighed.

Svejseren skal genprøves hvert 3. år.

Alternativt kan kvalifikationen forlænges hvert andet år hvis 2 svejsninger udført indenfor et halvt år før udløbet testes og bestås med de oprindelige NDT krav. Prøverne skal genskabe de oprindelige prøvebetingelser med undtagelse af tykkelse og udvendig diameter. Certifikater udstedt af Weldadvice CERT kan kun valideres af Weldadvice CERT.

6 måneders bekræftelse

Hver sjette måned skal certifikatets gyldighed bekræftes af f.eks ansættelsesvirksomhedens svejsekoordinator

Kvalificeringsmetoder

Kvalificering af svejseopstillere og svejseopera-tører skal baseres på en af følgende metoder:

 1. Svejseprocedureprøve (EN ISO 15614)
 2. Præproduktionsprøve (EN ISO 15613)
 3. Prøveemne efter EN ISO 9606-
 4. Produktionsprøve/ produktionsstikprøve (prøves iht kra-vene i EN ISO 9606)

Metoden kan frit vælges af rekvirenten under hensyn til den aktuelle situation.

Eksaminering i Praktiske kundskaber

Obligatorisk for alle metoder og omhandler følgende hovedområder:

 1. Generelt
 2. Svejserækkefølge/ procedure
 3. Fugetildannelse og svejsebeskrivelse
 4. Svejsefejl
 5. Kvalificeringens gyldighedsområde
 6. Funktionsprøvning

Gyldighed / validering

Kvalificeringen gælder fra datoen for prøveaflæggelsen såfremt prøvningen bestås.

Certifikatet skal bekræftes hver sjette måned for fortsat gyldighed.

Svejseren skal genprøves hvert 6. år.

Alternativt kan kvalifikationen forlænges hvert 3. år hvis 2 svejsninger udført indenfor et halvt år før udløbet testes og bestås med de oprindelige NDT krav. Prøverne skal genskabe de oprindelige prøvebetingelse.

Certifikater udstedt af Weldadvice CERT kan kun valideres af Weldadvice CERT.