misbrug og Klager

Copyright © All Rights Reserved

Weldadvice I/S

Messingvej 32B

DK-8940 Randers SV

Tlf.: 8640 6805

e-mail: mail@weldadvice.dk

Misbrug og klager

Klagevejledning:

Klager over Weldadvice CERT indgives til lederen for Weldadvice CERT (WC)  inden 4 uger efter modtagelse af testresultaterne. Weldadvice Cert bekræfter herefter modtagelsen af klagen til afsenderen umiddelbart.


Det er lederen af Weldadvice CERT's (LWC's) ansvar at indsamle og verificere alle tilgængelige oplysninger til validering af klagen. Weldadvice CERT er pligtig at registrere alle klager i en afvigelsesrapport. Klagebehandlingen kan ske på følgende måder:


  1. Klagen kan behandles af LWC såfremt der er tale om et dokumenteret helt objektivt grundlag som f.eks. en skrivefejl.


  1. Hvis ikke der er tale om et ”helt” objektivt grundlag skal klagen videregives til en uvildig opmand, som har de fornødne kvalifikationer til behandling heraf. En opmand skal besidde de  fornødne kvalifikationer til at bedømme sagen. Som sådan betragtes personer med følgende uddannelsesmæssige baggrund som f.eks.  IWS; IWT; IWE; EWS; EWT eller EWE .  Opmanden skal være habil, uvildig og er underkastet fortrolighed. Det er LWC's ansvar at udvælges en sådan ekstern person.


  1. Beslutninger truffet af LWC på et objektivt grundlag kan ankes til den uvildige opmand som så træffer egen beslutning vedrørende anken.

Beslutning/afgørelser truffet af denne opmand kan ikke omstødes af Weldadvice CERT eller ankes, med mindre afgørelsen er direkte i strid med gældende lovgivning, kvalifikationsstandardens bestemmelser eller andre meget  andre tungtvejende regler og/eller bestemmelser.


  1. Skulle sidstnævnte være tilfældet kan begge parter bede opmanden om at genoverveje afgørelsen under iagttagelse af de gældende lovgivninger, regler og/eller bestemmelser.


  1. Opmandens fornyede afgørelse skal gøres gældende og kan ikke ankes.


  1. Når beslutning/ afgørelsen foreligger, er LWC forpligtet til uden videre ophold at meddele afgørelsen til afsenderen af klagen samt at rapportere afgørelsen på afvigelsesrapporten samt arkivere denne i WC QA-system.


  1. Såfremt beslutningen har generel karakter og følgelig bør følges op af en korrigerende handling i WC’s QA-system er LWC forpligtet at iværksætte dette.


  1. Eksterne klager indgivet over en af WC certificeret person skal forelægges den pågældende person på et passende tidspunkt i forløbet.


  1. Ved behandling af eksterne klager skal LWC l forinden formidling af klagebesvarelsen forelægge klagebeslutningen for en eksaminator og eller censor som ikke tidligere har været involveret i genstanden for klagen for godkendelse.Misbrug af certifikater


Certifikater udstedt af Weldadvice CERT må ikke misbruges.

 

Ved mistanke om misbrug eller forfalskning af et eller flere certifikater, skal Lederen for Weldadvice CERT eller dennes stedfortræder kontakte den pågældende certifikatholder samt dennes ansættelsesvirksomhed med henblik på afklaring af situationen.

 

Ved konstateret misbrug eller forfalskning kan WC give en frist på 3 uger til kandidaten og/eller dennes ansættelsesvirksomhed til at rette op på forholdet. Certifikatet skal i den mellemliggende periode suspenderes.

 

Sker dette ikke er WC forpligtet til at offentliggøre misbruget, at tilbagetrække certifikatet samt, så vidt muligt, at orientere alle berørte parter om misbruget og meddele kandidaten og dennes ansættelsesvirksomhed, at det misbrugte certifikatet vil blive annulleret.

 

Ved groft misbrug skal dette indberettes til den aktuelle danske myndighed indenfor området samt offentliggøres og evt. retsforfølges.

 

Såfremt der opstår situationer eller forhold som påvirker den certificerede persons evne til fortsat at opfylde certificeringskravene som prøvet ved kvalifikationsprøven er den certificerede person forpligtet til at rette henvendelse herom til Weldadvice Cert.

 

Ved tilbagetrækning af certifikater er WC ifølge Direktiv 2014/68/EU, Bilag 1, Artikel 36 stk. 1a pligtig at give oplysning herom til den bemyndigede myndighed.

 

I tilfælde, hvor udstedelse af at et certifikat er blevet nægtet, er udskrevet med begrænsninger i forhold til standardens tilsigtede gyldighed, er suspenderet eller inddraget af WC, er WC ligeledes forpligtet til at videregive disse informationer til den bemyndigede myndighed