Misbrug og klager

Misbrug og klager

Klagevejledning:

Klager over Weldadvice CERT indgives til lederen for Weldadvice CERT (WC)  inden 4 uger efter modtagelse af testresultaterne. Weldadvice Cert bekræfter herefter modtagelsen af klagen til afsenderen umiddelbart.


Det er lederen af Weldadvice CERT's (LWC's) ansvar at indsamle og verificere alle tilgængelige oplysninger til validering af klagen. Weldadvice CERT er pligtig at registrere alle klager i en afvigelsesrapport. Klagebehandlingen kan ske på følgende måder:

 

 1. Klagen kan behandles af LWC såfremt der er tale om et dokumenteret helt objektivt grundlag som f.eks. en skrivefejl
 2. Eventuelle klager og indsigelser imod certificeringsbedømmelser skal indgives til Weldadvice CERT skriftligt senest 1 måned efter modtagelsen af prøveresultatet. 
 3. Alle klager registreres i en afvigelsesrapport.
 4. Såfremt der ikke er tale om et ”helt” objektivt grundlag skal klagen videregives til en uvildig opmand, som har de fornødne kvalifikationer til behandling heraf. Som ”de fornødne kvalifikationer” betragtes her personer med følgende uddannelsesmæssige baggrund: IWS; IWT; IWE; EWS; EWT eller EWE idet det må forventes at disse kvalifikationer er et tilstrækkeligt grundlag til at kunne sætte sig ind i baggrunden for den specifikke tvist.  Opmanden skal være habil og underkastet fortrolighed, og udvælges eksternt af lederen af Weldadvice CERT.
 5. Beslutninger truffet af LWC på et objektivt grundlag kan ankes til den uvildige opmand som så træffer egen beslutning vedrørende anken.
 6. LWC foretager en fornyet vurdering på baggrund af opmandens afgørelse og træffer herefter en endelig beslutning/afgørelse i sagen.
 7. Når beslutningen/afgørelsen foreligger, er LWC forpligtet til uden videre ophold at meddele svaret til indgiveren af klagen samt at færdigudfylde og arkivere en afvigelsesrapport.
 8. Såfremt beslutningen har generel karakter og følgelig bør følges op af en korrigerende handling i WC’s QA-system er LWC forpligtet at iværksætte dette hos virksomhedens kvalitetschef.
 9. Kvalitetschefen skal herefter oprette en ny afvigelsesrapport og behandle afvigelsen iht. proceduren herfor.
 10. Klager indgivet over en af WC certificeret person skal forelægges den pågældende person på et passende tidspunkt i forløbet.
 11. LWC skal forinden formidling af klagebesvarelsen forelægge klagebeslutningen for en eksaminator og eller censor som ikke tidligere har været involveret i genstanden for klagen for godkendelse.


Misbrug af certifikater


Certifikater udstedt af Weldadvice CERT må ikke misbruges.

 

Ved mistanke om misbrug eller forfalskning af et eller flere certifikater, skal Lederen for Weldadvice CERT eller dennes stedfortræder kontakte den pågældende certifikatholder samt dennes ansættelsesvirksomhed med henblik på afklaring af situationen.

Ved konstateret misbrug eller forfalskning kan WC give en frist på 3 uger til kandidaten og/eller dennes ansættelsesvirksomhed til at rette op på forholdet. Certifikatet skal i den mellemliggende periode suspenderes. Når et certifikat er suspenderet må kandidaten ikke bruge det. Kandidaten må heller ikke udgive sig for at være certificeret inden for det suspenderede certifikats gyldighedsområde.

 

Retter kandidaten ikke op på forholdet er WC forpligtet til at offentliggøre misbruget, at tilbagetrække certifikatet samt, så vidt muligt, at orientere alle berørte parter om misbruget og meddele kandidaten og dennes ansættelsesvirksomhed, at det misbrugte certifikatet vil blive annulleret. Tilbagetrækkes certifikatet må kandidaten ikke fortsat henvise til sin status som certificeret inden for certifikatets gyldighedsområde.

Ved groft misbrug skal dette indberettes til den aktuelle danske myndighed indenfor området samt offentliggøres og evt. retsforfølges.

 

Såfremt der opstår situationer eller forhold som påvirker den certificerede persons evne til fortsat at opfylde certificeringskravene som prøvet ved kvalifikationsprøven er den certificerede person forpligtet til at rette henvendelse herom til Weldadvice Cert.


Ved tilbagetrækning af certifikater er WC ifølge Direktiv 2014/68/EU, Bilag 1, Artikel 36 stk. 1a pligtig at give oplysning herom til den bemyndigede myndighed. 

I tilfælde, hvor udstedelse af at et certifikat er blevet nægtet, er udskrevet med begrænsninger i forhold til standardens tilsigtede gyldighed, er suspenderet eller inddraget af WC, er WC ligeledes forpligtet til at videregive disse informationer til den bemyndigede myndighed